Waarom

Wageningen InclusiefDe Verenigde Naties heeft een Verdrag voor rechten voor mensen met een
beperking opgesteld. Daarin staat dat iedereen mee moet kunnen doen. Iedereen zoals overheid maar ook winkeliers, werkgevers, sportverenigingen etc. etc. heeft daar een rol in om dit mogelijk te maken.

Het verdrag is door Nederland en vele landen aangenomen en ondertekend.
De gemeenteraad heeft zowel in een motie ten aanzien van de Binnenstad maar ook in het beleidsplan Samen Wageningen uitgesproken dat iedereen mee moet kunnen doen.

Ontstaan Wageningen Inclusief:
Het VN verdrag is belangrijk voor de samenleving, en dus ook voor Wageningen. Daarom zijn de Vrijwilligerscentrale, Werkgroep Wageningen Toegankelijk, Solidez en de Klankbordgroep GGZ in augustus 2018 in de Bibliotheek (BBLTHK)  om de tafel gaan zitten. 
Er is gesproken op welke wijze in Wageningen toegankelijkheid
onder de aandacht kan worden gebracht en hoe we hierbij zoveel mogelijk
mensen met en zonder beperkingen zouden kunnen betrekken. De volgende
uitgangspunten zijn vastgesteld:

De werktitel wordt Wageningen Inclusief.
*We willen samen met betrokken Wageningse burgers belangrijke thema’s
ophalen .
*We inventariseren wat er al is maar ook wat beter kan maar ook wat er nog niet is dat wel gewenst is.
*We willen deze thema’s in Wageningen aan de orde stellen.
*We willen in groepjes de thema’s aanpakken op basis van: 1. -niets moet-, 2. niet met opgestoken vinger, 3. het moet ook leuk zijn en 4. je moet er energie van krijgen.
*Wij staan voor een organische ontwikkeling met regelmatige
evaluatiemomenten. Als dat niet het geval is dan wordt bekeken hoe het anders kan.

Wie zijn Wageningen Inclusief:
Wageningen inclusief wil een groep zijn waarin iedereen kan participeren die een inclusievere stad wil realiseren. Denk hierbij aan Wageningse burgers met en zonder beperking, ondernemers, middenstanders, gemeente, zorgverleners,
Welsaam, ouderen (bonden), belangen-behartigersorganisaties,
sportverenigingen, Cliënten- en Adviesraad Samenleving, werkgevers, WUR
etc. etc.

De visie van Wageningen Inclusief:
Iedereen is verschillend, maar wel gelijkwaardig. Iedereen moet zoveel mogelijk
mee kunnen doen in een inclusieve samenleving. Daar waar mensen beperkt
worden in het meedoen willen wij vanuit een positieve insteek trachten hierin
verandering te brengen of aandacht voor te vragen.
We gebruiken de symboliek: De start van de groep is zwart, wit en grijs en zal
gaande het proces steeds kleurrijker worden.

De aftrap van Wageningen Inclusief vindt plaats op 14 september van 13.00  tot 15.00 uur tijdens de Molenmarkt

Wageningen Inclusief vraagt op de Molenmarkt aandacht voor; en geeft
informatie over openbare toiletten in onze stad. Daarnaast willen we bij bezoekers van de Molenmarkt informatie ophalen over toegankelijkheid in Wageningen.

Werner Herdrickx

Lid werkgroep

Marga Roodenburg

Lid werkgroep

Machteld Speets

Lid werkgroep
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram